E-mailový spravodaj

Informácie o novinkách a akciách na Váš e-mail.


Nabíjateľné batérie – Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

                                              

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) predávajúceho Martin Peti  - Pextra ako prevádzkovateľa eshopu BATERIE.SK upravujú vzťah medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi ako kupujúcimi pri objednávaní a kúpe tovaru v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  

I.

Predmet obchodných podmienok

Predmetom týchto obchodných podmienok sú práva a povinnosti tvoriace obsah kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim (spolu aj ako „zmluvné strany“) pri dodacích, platobných a cenových podmienkach kúpy objednávaného tovaru.

  

II.

Objednávka tovaru

I.              Predmetom kúpy je tovar objednávaný kupujúcim na základe objednávky vykonanej a potvrdenej v zmysle nasledujúcich ustanovení.

II.           Kupujúci berie na vedomie, že objednávka tovaru vykonaná jedným z nasledujúcich spôsobov:

-    prostredníctvom internetového obchodu

-    e-mailom doručeným na emailovú adresu predávajúceho: pextra@pextra.sk

-    telefonicky na tel. č.: 0905 296 746(ďalej aj ako „Objednávka“), sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Pri odoslaní objednávky je kupujúci povinný riadiť sa obsahom a pokynmi internetovej stránky predávajúceho.

III.        Správne údaje Objednávky sú nevyhnutné na riadne plnenie povinností zo strany predávajúceho, v dôsledku čoho je kupujúci povinný postupovať tak, aby údaje v nej uvedené boli jasné, zrozumiteľné a určité. Kupujúci zodpovedá za prípadnú nesprávnosť, nepresnosť a neurčitosť ním zadaných údajov v Objednávke a je povinný na náhradu škody (vrátane zvýšených nákladov), ktoré v dôsledku porušenia tejto povinnosti predávajúcemu vzniknú.   Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu mu budú v prípade potreby zo strany predávajúceho zasielané informácie týkajúce sa jeho Objednávky.

IV.         Objednávku je možné zo strany kupujúceho zmeniť alebo zrušiť emailom doručeným na emailovú adresu predávajúceho pextra@pextra.sk, avšak len do 24 hodín od odoslania objednávky. Na neskôr vykonané zrušenie alebo zmenu objednávky zo strany kupujúceho sa neprihliada.

V.          Predávajúci potvrdí kupujúcemu Objednávku odoslaním potvrdzujúceho emailu o prijatí Objednávky na kupujúcim uvedenú emailovú adresu (príp. iným vhodným spôsobom) a to najneskôr do 24 hodín od prijatia Objednávky. Potvrdením Objednávky dôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu kúpnej zmluvy.


III.

Podmienky dodania

I.            Predávajúci oznámi po odoslaní objednávky kupujúcemu pravdepodobný deň a orientačný (približný) čas dodania tovaru emailom; dodanie tovaru sa uskutoční spravidla do 48 hodín od doručenia Objednávky predávajúcemu v prípade dodávania tovaru na území celej SR.   

II.            Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste dodania v zmysle Objednávky. Zmenu miesta dátumu a času dodania je možné uskutočniť len dohodou zmluvných strán, prípadne dohodou s prepravnou spoločnosťou UPS vykonaných pred dodaním tovaru. Pred  odoslaním objednávky si prosím dôkladne skontrolujte správnosť fakturačných údajov, dodatočná úprava fakturačných údajov nie je možná. Predávajúci je oprávnený (nie povinný) po neprevzatí (napr. z dôvodu neprítomnosti na adrese doručenia) tovaru kupujúcim vykonať opätovné doručovanie za podmienok platných pre riadne, prvotné doručovanie tovaru.

III.        V prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať tovar (v zmysle ods. 2) je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Až do momentu odstúpenia je predávajúci oprávnený za porušenie povinnosti kupujúceho riadne prevziať tovar účtovať a kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% kúpnej ceny. Kupujúci je zároveň povinný uhradiť náklady vzniknuté predávajúcemu v súvislosti so zabezpečovaním a plnením Objednávky (najmä náklady na doručovanie, resp. opätovné doručovanie).  Pri výpočte zmluvnej pokuty sa vychádza z kúpnej ceny bez DPH určenej v zmysle čl. IV ods. 2.

IV.         Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar je v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom znení vzťahujúcimi sa na dodávaný tovar a predávajúci disponuje všetkými oprávneniami na predaj objednávaného tovaru.

  

IV.

Platobné podmienky

I.           Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho za predpokladu že preukázateľne nedôjde k osobitnej dohode zmluvných strán o zmene jej výšky.   

II.            Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za tovar uvedená v Objednávke je platne dohodnutá až po jej potvrdení predávajúcim v Potvrdení objednávky ( čl. II ods. V.)

III.          Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu:

a) bezhotovostným prevodom a to najneskôr v lehote do 5 dní odo dňa vykonania Objednávky    (čl. II ods. II) alebo

b) platbou v hotovosti pracovníkovi prepravnej spoločnosti UPS.

IV.       Možnosť voľby spôsobu platenia patrí kupujúcemu len do momentu vykonania Objednávky v zmysle čl. II ods. II, neskôr len s predchádzajúcim súhlasom  predávajúceho.

V.           Úhradu prepravných nákladov znáša kupujúci v zmysle cenníka (nachádzajúceho sa na konci obchodných podmienok), pričom spôsob prepravy sa vykoná v závislosti od výšky kúpnej ceny - viď cenník.

VI.        V prípade platenia spôsobom podľa ods. III. písm. a) je predávajúci oprávnený pozdržať odoslanie a tým aj doručenie tovaru až do momentu, kým nebude kúpna cena alebo iné peňažné plnenie vzniknuté na základe zmluvy zaplatené v plnej výške.

VII.        V prípade platenia spôsobom podľa ods. III písm. b) je predávajúci oprávnený zadržať odovzdanie tovaru doručovaného prostredníctvom doručovateľa a tovar kupujúcemu nevydať ak platba kúpnej ceny nebude v plnej výške vyplatená v hotovosti doručovateľovi tovaru.

VIII.      Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo iného peňažného plnenia vzniknutého na základe kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Až do momentu odstúpenia, je predávajúci za porušenie tejto povinnosti oprávnený účtovať a kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

IX.       Zaplatením na účely tejto zmluvy sa rozumie pripísanie platby na bankový účet predávajúceho.

 

V.

Zodpovednosť za vady  a reklamácie

I.              Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

II.            Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. 

III.        Viditeľné vady tovaru, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru   kontrolou na mieste dodania, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu na email pextra@pextra.sk okamžite, najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru, inak sa predpokladá, že takéto vady v čase prevzatia neexistovali.

IV.        Skryté vady tovaru, ktoré môžu byť zistené až po odskúšaní je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty nasledujúceho odseku.

V.           Kupujúci sa zaväzuje, že tovar najneskôr do 3 dní odo dňa jeho prevzatia riadne dôkladne prezrie a vyskúša na slúžiaci účel na overenie jeho funkčnosti a bezchybnosti.

VI.        V prípade oprávnenosti reklamácie a výmeny vadného tovaru predávajúci dodá náhradný tovar v čo možno najkratšom čase, no najneskôr v lehote 30 dní.

VII.        Záručná doba na predávaný tovar je v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedená iná záručná doba. Je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o produkty ako nabíjateľné batérie, ktoré majú obmedzenú životnosť a sú považované za spotrebný tovar, reklamácia na znižovanie kapacity po lehote 6 mesiacov nemôže byť uznaná.

 

VIII.    Postup pri reklamácii:

             Reklamovaný tovar zasielajte bezpečne zabalený (aby sa predišlo škodám pri preprave zásielky) spolu aj s faktúrou na adresu:

 

            Martin Peti-Pextra

         Bernolákova 4

         040 11 Košice

 

        Spolu s tovarom je nutné priložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru), podrobný opis vady a ako sa prejavuje pri používaní! Reklamovaným tovarom, ktorý nebude obsahovať doklad o kúpe tovaru a popisu vady sa reklamačné oddelenie nebude zaoberať a bude zaslaný späť zákazníkovi na jeho náklady.VI.

Vedľajšie dojednania a informačná povinnosť

I.          Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy s kupujúcim, ak predávajúci bude mať voči kupujúcemu akékoľvek neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti hoci vzniknuté aj z iných zmluvných vzťahov.

II.         Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. pred uzavretím zmluvy.

III.          Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

IV.          V prípade riadneho a platného odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar   kompletný, nepoškodený a v pôvodnom stave  bez toho, aby tento javil známky opotrebenia a používania jeho zaslaním na vlastné náklady aj sa dokladom o kúpe (faktúra) na adresu Martin Peti-Pextra, Bernolákova 4, 040 11 Košice. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý a bude vrátený späť odosielateľovi.

V.            Po obdržaní a skontrolovaní tovaru je v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok  kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru do 15 dní prevodom na účet. V prípade porušenia povinnosti vrátiť tovar zákazníkovi v stave podľa ods. 5, bude tovar kupujúcemu vrátený a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 8,30 EUR. Nárok na náhradu škodu tým nie je dotknutý.
 

VII.

Vyššia moc

Predávajúci garantuje (tieto) dohodnuté obchodné podmienky s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä nepredvídaná zmena počasia, prírodná katastrofa, požiar, porucha na PC, havária, prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zriadení, dopravná kolízia, ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa.

  

VIII.

Záverečné ustanovenia

I.             Zmeniť dohodnutý obsah týchto podmienok je možné len písomne po vzájomnej dohode  zmluvných strán.

II.          Pokiaľ by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení dotknutá.

III.         Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory najskôr mimosúdnou cestou. V prípade ak k dohode nedôjde je pre spory príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

IV.          Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia Slovenským právnym poriadkom, týmito obchodnými podmienkami (príp. zmenenými po dohode zmluvných strán) pričom otázky vyslovene  v nich neupravené sa riadia jednotlivými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník   v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V.          Ak nebude možné z akýchkoľvek dôvodov doručiť písomnosť medzi zmluvnými stranami na adresu druhej zmluvnej strany (ktorá je na základe tohto zmluvného vzťahu protistrane známa) považuje sa táto písomnosť za doručenú uplynutím 3 dní odo dňa jej podania na poštovú alebo inú prepravu bez ohľadu na to, či sa adresát o obsahu písomnosti dozvedel alebo nie. Toto ustanovenie platí medzi zmluvnými stranami aj v prípade zrušenia alebo po zániku  zmluvy.    

VI.          Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v týchto podmienkach je splatná v deň, kedy na ňu vznikol nárok.

VII.        Kupujúci akceptovaním týchto obchodných podmienok potvrdzuje, že si ich prečítal, ich obsahu porozumel a s ich znením v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí a nemá záujem o postup podľa odseku IX.  

VIII.   Kupujúci bezvýhradne súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy na zásielkový predaj prostredníctvom prostriedkov komunikácie používaných na diaľku, resp. použitím faxu. 

IX.        Predávajúci je pripravený a ochotný akékoľvek ustanovenie obchodných podmienok na základe žiadosti kupujúceho osobitnou dohodou s ním upraviť podľa individuálnych potrieb kupujúceho za predpokladu dodržania príslušných právnych predpisov. Takáto dohoda musí byť pre zachovanie právnej istoty uzavretá v riadnej písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami. 

X.           Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to na dobu neurčitú.

XI.         Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia až do ich zmeny, resp. zrušenia. Ich rozširovanie a iné nakladanie bez súhlasu predávajúceho je v rozpore s autorsko – právnymi predpismi SR. 

 

Cenník dopravy tovaru:

 

Cena dopravy UPS – platba dobierkou v hotovosti, alebo platobnými kartami VISA, VISA Electron, Maestro, Mastercard kuriérovi:

 

 • hodnota objednávky od 0,01 € - 9,99 s DPH, cena prepravného 4,50 € s DPH
 • hodnota objednávky od 10 € - 59,99 s DPH, cena prepravného 2,99 € s DPH
 • hodnota objednávky od 60 € - DOPRAVA UPS KURIÉROM ZDARMA

 

Cena dopravy UPS – platba na účet:

 

 • hodnota objednávky od 0,01 € - 9,99 s DPH, cena prepravného 4,10 € s DPH
 • hodnota objednávky od 10 € - 59,99 s DPH, cena prepravného 2,49 € s DPH
 • hodnota objednávky od 60 € - DOPRAVA UPS KURIÉROM ZDARMA

 

 

Objednávky do hodnoty 10 € sú doručované LEN  Slovenskou poštou a.s. 

 

Cena dopravy Slovenská pošta a.s.  platba dobierkou v hotovosti:

 

 • hodnota objednávky od 0,01 € - 59,99 s DPH, cena poštovného 2,49 € s DPH
 • hodnota objednávky od 60 € - DOPRAVA POŠTOU ZDARMA

 

Cena dopravy Slovenská pošta a.s.  platba na účet:

 

 • hodnota objednávky od 0,01 € - 59,99 s DPH, cena poštovného 2,09 € s DPH
 • hodnota objednávky od 60 € - DOPRAVA POŠTOU ZDARMA

 

Cena dopravy v Košiciach, platba v hotovosti alebo platobnými kartami VISA, VISA Electron, Maestro, Mastercard:

 

 • hodnota objednávky od 0,01 € - 9,99 s DPH, cena doručenia 1,50 € s DPH
 • hodnota objednávky nad 10 € - DOPRAVA ZDARMA

 

 

 


Doprava v rámci mesta Košice je ZDARMA, miesto a čas doručenia je nutné dohodnúť vopred telefonicky. Minimálna hodnota objednávky pre bezplatné doručenie v Košiciach je 10,- €.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu baterie.sk je:

 

Martin Peti-Pextra 

Bernolákova 4

040 11 Košice  

    

(NA UVEDENEJ ADRESE NEMÁME PREDAJŇU, OSOBNÝ ODBER V KOŠICIACH JE MOŽNÝ LEN PO PREDCHÁDZAJÚCEJ DOHODE EMAILOM ALEBO TELEFONICKY)

 

IČO: 41508939

IČ DPH: SK1075439431

DIČ: 1075439431

 

Bankové spojenie:

 

Fio Banka a.s.

č. ú.: 2600360391 / 8330

IBAN: SK6483300000002600360391

BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

 

 
Kontakt:

 

email: pextra@pextra.sk

Tel.:  0905 296 746

 

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom obchode. Nabíjateľné batérie a akumulátory –  kvalitné produkty, široká a pestrá ponuka.

Kontakt
Tel.kontakt
0905 296 746
Infolinka dostupná v čase 8:00 - 19:00

Nenašli ste tovar, ktorý hľadáte? Napíšte nám a my Vám obratom odpovieme.

Váš kontakt:
(email a telefón):
Opíšte prosím text z obrázka:
captcha

Spôsoby dopravy
UPS
Kuriérom UPS - dobierka
2,99 € s DPH
Kuriérom UPS - platba
na účet
2,59 € s DPH
SPOST
Slovenskou poštou
dobierka
2,49 € s DPH
Slovenskou poštou
platba na účet
2,09 € s DPH
Doprava
Objednávky nad sumu
60 €
DOPRAVA
UPS ZDARMA
Košice
Doručenie v Košiciach
ZDARMA
Spôsoby platby
Převzetí

Platba v hotovosti alebo platobnou kartou kuriérovi


Visa Visa electron MasterCard Maestro


Bankovým prevodom
Banka Euro Banka

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Pre viac informácií, navštívte prosím sekciu Pravidlá cookies